Ogłoszenie publiczne klasyczne

Data obowiązywania Opis zmian Druki
Aktualna Było: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: 1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej dwóch inwestycji obejmujących dostawy wyposażenia centralnej sterylizatorni wraz z montażem i rozruchem oraz pracami towarzyszącymi związanymi z adaptacją pomieszczeń, o łącznej wartości co najmniej 6 000 000 zł. brutto – każda z nich, przy czym przynajmniej jedna z inwestycji obejmująca swoim zakresem co najmniej następujące urządzenia: myjnie dezynfektory narzędziowe przelotowe w ilości 3 szt., sterylizatory parowe w ilości 3 szt., sterylizator plazmowy przelotowy w ilości 1 szt., myjnie wózków transportowych w ilości 1 szt., oraz system komputerowy do centralnej sterylizacji. b) co najmniej dwóch usług, polegających na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej obiektu służby zdrowia obejmującej budowę / rozbudowę / przebudowę centralnej sterylizatorni o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł. brutto – każda z nich 2. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi znajomość i doświadczenie w prowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu potwierdzone ważnym certyfikatem Prince 2 lub równoważnym Jest: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: 1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dwóch lub trzech inwestycji obejmujących dostawy wyposażenia centralnej sterylizatorni wraz z montażem i rozruchem oraz pracami towarzyszącymi związanymi z adaptacją pomieszczeń o łącznej wartości, co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto, przy czym przynajmniej jedna z inwestycji obejmująca swoim zakresem co najmniej następujące urządzenia: myjnie dezynfektory narzędziowe przelotowe w ilości 3 szt., sterylizatory parowe w ilości 3 szt., sterylizator plazmowy przelotowy w ilości 1 szt., myjnie wózków transportowych w ilości 1 szt. oraz system komputerowy do centralnej sterylizacji b) co najmniej dwóch usług, polegających na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej obiektu służby zdrowia obejmującej budowę / rozbudowę / przebudowę centralnej sterylizatorni o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł. brutto – każda z nich 2. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi znajomość i doświadczenie w prowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu potwierdzone ważnym certyfikatem Prince 2 lub równoważnym. Było: V.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data: 2018-08-21 Czas lokalny: 12:00 Jest: V.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data: 2018-09-03 Czas lokalny: 12:00 Było: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert: Data: 2018-08-21 Czas lokalny: 12:30 Jest: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert: Data: 2018-09-03 Czas lokalny: 12:30   FS02  |    FS14
2018-08-31 13:42 Było: VI.3) Zamawiający przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ustawy pzp. Wadium w kwocie 95.000,00 zł. może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kas oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1140 2004 0000 3302 7747 2617 Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jest: Zamawiający przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ustawy pzp. Wadium w kwocie 95.000,00 zł. może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kas oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1140 2004 0000 3302 7747 2617 Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy): Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.)Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – szczegóły w pkt VI. 3. SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – szczegóły w pkt VI. 4. SIWZ.   FS02  |    FS14
2018-08-09 12:56 --   FS02


Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej 2018-07-11 14:04:28
  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dyrektywa 2014/24/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń