Ogłoszenie publiczne sektorowe

Termin składania ofert został zmieniony na 2018-08-24 08:30.

Data obowiązywania Opis zmian Druki
Aktualna Było: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 10/08/2018 Czas lokalny: 08:30 Jest: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 24/08/2018 Czas lokalny: 08:30 Było: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 10/08/2018 Miejsce: Jawne otwarcie Ofert nastąpi w dniu 10.8.2018 r. o godz. 9:00, Sali konferencyjnej w Biurowcu przy ul.Budowlanych 7 w Grudziądzu. Jest: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 24/08/2018 Miejsce: Jawne otwarcie Ofert nastąpi w dniu 24.8.2018 r. o godz. 9:00, Sali konferencyjnej w Biurowcu przy ul.Budowlanych 7 w Grudziądzu.   FS-05  |    FS14
2018-08-09 12:24 Było: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Wykażą, że w okresie ostatnich siedmiu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali przynajmniej 2 zamówienia, których zakresprzedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomieniezakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin obejmującej co najmniejodpylanie i odsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10MW w paliwie. 2. Dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którychWykonawca skieruje do realizacji zamówienia: 1 technolog procesu oczyszczania spalin posiadającydoświadczenie w zaprojektowaniu i uruchomieniu co najmniej dwóch instalacji obejmujących odpylanie iodsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10 MW w paliwie. Jest: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Wykażą, że w okresie ostatnich siedmiu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1.1 - Wykonali przynajmniej 2 zamówienia, których zakres przedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin obejmującej co najmniej odpylanie i odsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10MW w paliwie lub 1.2 - Wykonali przynajmniej 1 zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin obejmującej co najmniej odazotowanie, odpylanie i odsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10MW w paliwie. 2. Dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, których Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: 2.1 - 1 technolog procesu oczyszczania spalin posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu i uruchomieniu co najmniej dwóch instalacji obejmujących odpylanie i odsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10 MW w paliwie lub 2.2 - 1 technolog procesu oczyszczania spalin posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu i uruchomieniu co najmniej jednej instalacji obejmującej odazotowanie, odpylanie i odsiarczanie spalin dla kotłów o mocy co najmniej 10 MW w paliwie.   FS-05  |    FS14
2018-07-20 10:43 III.1.6. Było: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN(słownie: sto tysięcy złotych). Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następującychformach: -pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski SA. PL 63 1440 1101 00000000 1331 7771, z tytułem przelewu „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS) – wadium” -poręczeniachbankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jestzawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniachudzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Jest: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN(słownie: sto tysięcy złotych). Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następującychformach: -pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski SA. PL 63 1440 1101 00000000 1331 7771, z tytułem przelewu „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS) – wadium” -poręczeniachbankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jestzawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniachudzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy. VI.3) Było: Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp. 1. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE (JEDZ). 2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowibowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. JEDZ należy przesłać na adres email: j.centek@ineko.opec.grudziadz.pl 5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanychdanych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innychdostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentuelektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawcapodpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcękwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, Tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymiprzez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać zdostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 9. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej.Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu dodokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowaniadanych zawartych w JEDZ. 10. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymJEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającegoprzed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwępostępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające naidentyfikację wykonawcy. 11. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 12. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwerapocztowego Zamawiającego. Jest: Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp. 1. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE (JEDZ). 2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowibowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. JEDZ należy przesłać na adres email: j.centek@ineko.opec.grudziadz.pl 5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanychdanych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innychdostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentuelektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawcapodpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcękwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, Tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymiprzez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać zdostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 9. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej.Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu dodokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowaniadanych zawartych w JEDZ. 10. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymJEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającegoprzed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwępostępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające naidentyfikację wykonawcy. 11. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 12. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwerapocztowego Zamawiającego. 1. Z postępowania wyklucza się : 1.1. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia; 1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 1.2.1. o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, 1.2.3. skarbowe, 1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy); 1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 1.14. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 1.15. Wykonawcę lub osoby, o których mowa w pkt 9.1.3.SIWZ, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 1.15.1. Zamawiającym, 1.15.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 1.15.3. członkami komisji przetargowej, 1.15.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 1.16. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 1.17. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 złotych; 1.18. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w punkcie 9.1.17. SIWZ; 1.19. Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 1.20. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w punkcie 9.1.4. SIWZ, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego dokumentu zgodnie z punktem 10.4 i następne oraz dokumenty, o których mowa w punktach 10.3, 10.17 i punkcie 22 SIWZ, jak również dokumentu podmiotu trzeciego, o których mowa w punkcie 6.9 (o ile dotyczy). Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty: 2.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz osób powinien być sporządzony wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.2 SIWZ. 2.2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w jednolitym dokumencie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na potwierdzenie warunku określonego 8.1.2.2.1 SIWZ, 3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów 00/100 złotych) - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3.1 SIWZ. 4. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 złotych) - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3.2 SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest: 1. dokumentów wymienionych w punkcie 10.2. SIWZ, 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. 3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 11. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.   FS-05  |    FS14
2018-07-05 11:23 --   FS-05


Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej 2018-06-26 07:39:21
  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dyrektywa 2014/25/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń