Ogłoszenie publiczne klasyczne

Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej 2018-01-25 08:11:50
  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dyrektywa 2014/24/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń