Ogłoszenie o postępowaniuTermin publikacji ogłoszenia 2017-07-11 10:25:38
Miejsce wystawienia ogłoszeniaGrudziądz
Data wystawienia ogłoszenia2017-07-11
Dane zamawiającego
ZamawiającyOPEC-INEKO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz
Telefon564506255
Faks56 46 21 629
E-mailr.grabowski@ineko.opec.grudziadz.pl
Informacje o Projekcie zakupowym
Nazwa zamówieniaUzyskanie świdectw efektywności energetycznej dla zadań realizowanych przez OPE-INEKO Sp. z o.o. w okresie 01.01.2014 r. do 30.09.2016 r.
Numer ProjektuOPEC/OPEC_INEKO_WPP/0070/17
Opis zamówieniaPrzedmiotem postępowania jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej dla zadań realizowanych przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2016 r. w następującym zakresie:
1.modernizacja układu odsysania pary z dławnic turbiny upustowo-przeciwprężnej, wykorzystanie ciepła do podgrzania MSC, zadanie zrealizowane w lipcu 2016, ilość odzyskanego po modernizacji ciepła opomiarowana licznikiem ciepła z certyfikatem MID,
2.modernizacja turbiny upustowo-kondensacyjnej do upustowo-pseudokondensacyjnej, wykorzystanie ciepła do podgrzewu MSC, zadanie zrealizowane w grudniu 2014r., ilość odzyskanego ciepła opomiarowana licznikiem ciepła z certyfikatem MID.

Do zakresu prac będzie należało m. in.:
1.Wstępna weryfikacja zadań przedstawionych przez Zamawiającego.
2.Wykonanie audytów oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania świadectw efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym aktualnej Ustawie o efektywności energetycznej i przepisami wykonawczymi.
3.Złożenie w imieniu Zamawiającego do URE niezbędnych dokumentów o przyznanie świadectw efektywności energetycznej.
Formuła realizacjiAukcja elektroniczna
Rodzaj zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres30 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki1.Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: r.okonska@gpp.grudziadz.pl do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 1200
2.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, które wynosi 100%. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty jest:
1)przedstawienie oferty na przygotowanym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2)przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)przedstawienie min. 3 referencji potwierdzających właściwą realizację prac związanych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 2 lat;
4)oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności.
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- INEKO RG MP_2017 uzyskanie białych certyfikatów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertINEKO RG MP_2017 uzyskanie białych certyfikatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówieniaGrudziądz
Termin wykonania zamówienia30.09.2017 r.
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: r.okonska@gpp.grudziadz.pl do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 12:00
Termin składania ofert (dzień, godzina)2017-07-24 12:00
Data i godzina rozpoczęcia aukcji2017-07-27 12:00
Telefon do wsparcia technicznego w sprawie aukcji56 696 80 84
E-mail do wsparcia technicznego w sprawie aukcjir.okonska@gpp.grudziadz.pl
Cena wywoławcza0,00
VAT23%
Minimalny skok ceny w aukcji0,00
Wymagane dokumenty1)przedstawienie oferty na przygotowanym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2)przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)przedstawienie min. 3 referencji potwierdzających właściwą realizację prac związanych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 2 lat;
4)oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności.
Informacja o przebiegu aukcjiSzczegóły dot. przebiegu aukcji przesłane zostaną po weryfikacji złożonych ofert, Oferentom spełniającym warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Kary umowneWedług postanowień załączonego projektu umowy.
Terminy i warunki gwarancjiWedług postanowień załączonego projektu umowy.
Warunki płatnościWedług postanowień załączonego projektu umowy.
Sposób i rodzaje odbioru, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorzeWedług postanowień załączonego projektu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyOdznaczone
Wysokość zabezpieczenia
Wysokość zabezpieczenia słownie
Umowa ramowaOdznaczone
UwagiCena wywoławcza, minimalny skok postąpienia zostaną pisemnie przekazane Oferentom zakwalifikowanym do udziału w aukcji elektronicznej.
Powrót do listy ogłoszeń