Ogłoszenie o postępowaniu

Termin składania ofert został zmieniony na 2014-07-18 18:00.Termin publikacji ogłoszenia 2014-07-15 10:57:11
Miejsce wystawienia ogłoszeniaGrudziądz
Data wystawienia ogłoszenia2014-07-14
Dane zamawiającego
ZamawiającyOPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
OPEC-INEKO Sp. z o.o
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
OPEC-BIO Sp. z o.o.
OPEC-TERMO Sp z o.o.
Telefon(56) 6968093
Faks(56) 696 80 93
E-mailp.jagodzinski@opec.grudziadz.pl
Informacje o Projekcie zakupowym
Nazwa zamówieniaMateriały biurowe dla OPEC GRUDZIĄDZ na II połrocze 2014 rok
Numer ProjektuOPEC/OPEC/0024/14
Opis zamówieniaMateriały biurowe dla OPEC GRUDZIĄDZ na II połrocze 2014 rok
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres30 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Materiały biurowe dla OPEC GRUDZIĄDZ na II połrocze 2014 rok :
Czy zostało wypełnione zestawienie - CENNIK - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Materiały biurowe dla OPEC GRUDZIĄDZ na II połrocze 2014 rok - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertMateriały biurowe dla OPEC GRUDZIĄDZ na II połrocze 2014 rok :
Cena - 100,00%
Miejsce składania oferthttps://aukcjegpp.grudziadz.pl
Termin składania ofert (dzień, godzina)2014-07-18 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaGrudziądz
Termin wykonania zamówieniado 31.12.2014
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacjihttps://aukcjegpp.grudziadz.pl
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
dopiątku
Godziny pobrania Specyfikacjicałodobowo
Opłata za Specyfikację0,00
Uwagi
Powrót do listy ogłoszeń